سفارش تبلیغ
صبا

بسم الله الرحمن الرحیم

    نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

«جمعه» صفحه ای است در میان صفحات که شاید هیچ وقت دیده هم نشود...

جای خوبی است برای نوشتن و زمان خوبی برای فکر کردن...

لحظه ای توقف برای روزهایی تکراری...

و گامی نو برای حرکت...